INWENTARYZACJE

Inwentaryzacja dendrologiczna w parkach, zieleni miejskiej i pasach przydrożnych.

Wykonujemy pomiary lokalizacji drzew i krzewów, a następnie nanosimy na podkład sytuacyjny.

 

Inwentaryzacja obejmuje:

  • określenie składu gatunkowego drzewostanu;

  • przypisanie formy występowania roślin

  • pierśnica (średnica pnia na wysokości 1,30m)

  • określenie średnicy korony

  • określenie wysokości

  • określenie powierzchni krzewów

  • określenie stanu zdrowotnego i sanitarnego;

  • wskazanie drzew i krzewów do usunięcia ze względów sanitarnych i kompozycyjnych;

  • wskazanie drzew i krzewów wymagających zabiegów pielęgnacyjnych